تبلیغات
رنگین کمان داراب
رنگین کمان داراب
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


            

مدیر وبلاگ :حسین
نویسندگان
نوع مطلب : طبیعت زیبای دارابکلا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 28 دی 1397

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 23 دی 1397

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 19 دی 1397
4ژانویه زادروز آیزاک نیوتن است.
درخت سیبی که "نیوتن" در زیر آن مشغول استراحت بود و پس از افتادن سیبی در مقابلش بصورت اتفاقی جاذبه را کشف کردنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 14 دی 1397


هلهله کنان
سوت زنان
رقص کنان

به آتش کشیدند مراسمات ماتم اباعبدالله را ...

فراموش نمیکنیم فتنه ۸۸را

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 10 دی 1397


چند سال بعداز اینكه ...

ازدنیا می روید،

هیچكس به خاطر نخواهد آورد كه چقدرثروتمند وزیبا بوده اید،

اما همه یادشان خواهد ماند...

كه چه تأثیری روی دلها وذهن ها گذاشته اید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 10 دی 1397

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 10 دی 1397

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 دی 1397نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 6 دی 1397

سلام علیکم 
ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﻓﻘﺮ زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧـــﻮاب ، ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد
از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ‌ای ﺑﺮای‌ او ﺑﺨﺮد
ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺳــﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣـــﺰن آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤـــــﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺮم ﺣﺘﯽ
ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪﻩ و در ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﺟــﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕـــﯿﺮم.. ﭘﯿﺮزن
ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺳﮑﻮت ﮐﺮد.
ﭘـﯿﺮﻣﺮد ﻓــﺮدای آﻧــﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم
ﺷــﺪن ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺖ و ﺳـﺎﻋﺖ
ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش
ﺧﺮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺷﺎﻧﻪ در
دﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌــــﺠﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤـــﺴﺮش
ﻣـــﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐــﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮ ﺑﺮای او ﮔـــﺮﻓﺘه اﺳﺖ!!
ﻣﺎت و ﻣﺒـــﻬﻮت اﺷﮑﺮﯾﺰان ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ اﺷﮑـــــﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ‌ﮐـــﺎرﺷﺎن ﻫــــﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤـــﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧـــــﺪاره دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺸـــﻨﻮدی دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را
دوﺳﺖ داری ﯾﺎ ﺷـﺨﺼﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺸـــﻨﻮد ﮐﺮدن
او ﺳﻌﯽ و ﺗــــﻼش زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﯽ.
ﻋﺸـــﻖ و ﻣﺤـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺣــﺮف ﻧﯿــﺴﺖ به عمل است
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 3 دی 1397
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 2 دی 1397

 بحث را با عنوان وقایع تاریخ دارابکلا پی می گیرم:
کدخدا. اولین کدخدا در محل در اویل حکومت رضا شاه ودر تعریف ساختار  جدید امور روستا در آن زمان شکل گرفت که فردی به نام نصراله کامشی که بعدا فامیلی رمضانی را برای خود برگزید  در دواران زندگیش دست فروشی می کرد که پدر بزرگِ پدر عسگر رمضانی است  که در دوره کدخدایی او اولین بار مردم دارابکلا شناسنامه دار شدند. و قبل از ان افراد به نام پدر و اجداد خود شناسایی می شدند و نام کسی در ثبت و احوال نوشته نبود.

 

2 دومین کدخدا سیدمحمد رئیس پدر سید باقر سجادی.

 

3 سومین کدخدا اسد رمضانی پدر بزرگ موسی رمضانی معروف به قلیچی.

 

4 چهارمی علی چلویی معروف به غلامعلی پدر بزرگ پدر آقای جواد غلامی همکلاسی ما در مدرسۀفکرت.

 

5 پنجمی شیخ حسن مهاجر. پدر ابراهیم مهاجر.

 

6 ششمین کدخدا. میرزا هادی دارابی پدر عمو دارابی.

 

7 حسن اهنگر معروف به داودحسن پدربزرگ عیسی اهنگر دبیر همکلاسی در مدرسۀفکرت.

 

8 حاج گتی اهنگر  پدر اسماعیل اهنگر.

 

9 محمد راستگو پدر ابراهیم راستگو البته به مدت کوتاه.

 

10 میرزا حسن صالحی پدر مهدی صالحی.

 

11 صادق ملایی پدر محمد حسین ملایی که در دوره ایشان مصادف شد با پیروزی انقلاب. بعد از انقلاب ساختار از کدخدا به دهیار تغییر نام پیدا کرده است.

پاکار. پاکاربه کسی می گفتند پیام ارباب و کدخدا را به مردم ابلاغ می کرد: 1 اولین پاکار حسین پاکار بالا محله پدر مرحوم علی رمضانی معروف به حسین سک علی. 2 اسد عزیز. 3 محمد عباسپور معروف به محمد کل. 4 اکبر محسنی معروف به اکبر شاهزه پدر جلیل محسنی. 5 محمد رضا چلویی پدر اکبر چلویی کارمند دارایی که با پیروزی انقلاب شغل پاکار حذف شد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 30 آذر 1397

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 30 آذر 1397
فقط چیزهایی نیست که نداریم...
فقط چیزهای نیست که
از دست می‌دهیم...
حسرت گاه همانیست که هست
اما برای ما نیست!
هست اما برای دیگری‌ست...
هست اما نیست!
حسرت همانی‌ست که خواستیم و نشد...
همان چیزی‌ست که
پشتِ جمله‌یِ "خواستن توانستن است"
پنهان شده...
حسرت همانی‌ست که
خواستیم و نتوانستیم!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 24 آذر 1397

خدمات نما کاری رنگین کمان داراب 09119584105

سبز فسفری نمای زیر کار و نمای پیشانی زرد روشن


نوع مطلب : نماکاری رنگین کمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 آذر 1397


( کل صفحات : 68 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
            

آرشیو کد آهنگ